ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

96

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

49

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

5

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

95

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

95

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

33

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

926

ห้องเรียน
-90
ตาราง

13,423

นักเรียน
-393
ตาราง
นร.ปฐมวัย

2,239

-27
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

8,931

-236
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,204

-124
ตาราง
นร.ม.ปลาย

49

-6
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

2

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

1,288

ครูและบุคลากร

สนง.
81
รร.
1,207
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2567

ตาราง

1,288

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย1 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ61 /64%
ปฐมวัย - ม.ต้น32 /33%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /1%
ประถมฯ1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 49 /51%
ขนาดกลาง 47 /49%
ขนาดใหญ่ /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 49 /51%
ขนาดที่ 2 25 /26%
ขนาดที่ 3 14 /15%
ขนาดที่ 4 7 /7%
ขนาดที่ 5 1 /1%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2565 2566 2567
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นายสุระศักดิ์ เพียสุระ
  • นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์
  • นายศักดิ์ชัย ใจแป้
  • นางบุญตา งามวัฒนากุล
  • นายวีรพงษ์ คำผง
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์
  • นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญา
  • นายวีรพงษ์ คำผง
  • นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ
96 โรงเรียน

3 อำเภอ
ฮอด

34 โรงเรียน

ตาราง
อมก๋อย

38 โรงเรียน

ตาราง
ดอยเต่า

24 โรงเรียน

ตาราง

11 เครือข่าย
สุวรรณคีรี

0 โรงเรียน

ตาราง
อมก๋อย

0 โรงเรียน

ตาราง
บ่อสลี

4 โรงเรียน

ตาราง
บ่อหลวง

0 โรงเรียน

ตาราง
เมืองฮอด

4 โรงเรียน

ตาราง
ดอยเต่าสหศึกษา

0 โรงเรียน

ตาราง
ดอยเกิ้งพัฒนา

0 โรงเรียน

ตาราง
อุดรพัฒนาการศึกษา

0 โรงเรียน

ตาราง
ยอดดอย

0 โรงเรียน

ตาราง
นันทบุรี

0 โรงเรียน

ตาราง
นาคอเรือ

0 โรงเรียน

ตาราง
ถนนฮอด - วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
Version.2022.1.KAOPUNHOT